_____________________________ ST. NORBERT CHURCH           RATES ________________________         EBOOK

Socialize

FEMA Provides English, Spanish, Korean, Chinese, Tagalog, & Vietnamese Language Vaccination Information

Federal Emergency Management Agency

The Federal Emergency Management Agency (FEMA), along with the California Office of Emergency Services
have joined forces to support local communities in the effort of ensuring everyone that wants a vaccination gets one.

Take a look at the various services being provided at the Community Vaccination Center at Cal State LA

 

ENGLISH

Protect yourself from COVID-19:
Sign up for a free vaccination

The center on the campus of Cal State LA is vaccinating more than 6,000 people a day.

 • There’s drive-thru service.  You can get your shot without leaving your car.
 • Don’t want to drive? There’s a pedestrian vaccination center close to the university’s public transit center.
 • American Sign Language and multilingual interpreters are on site.
 • The site is accessible and accommodates a variety of needs.
 • Wheelchairs are available for mobility assistance.
 • Residents who use Access LA paratransit services are able to receive vaccinations on board the vehicle. You need to make an appointment before arriving. You can register online at MyTurn.Ca.Gov. Or call 1833-422-4255.

  SPANISH
  Protéjase del COVID-19:
  Inscríbase para una vacuna gratis

  El centro ubicado en Cal State LA está vacunando más de 6,000 personas al día.

 • Hay servicio de servi-carro. Puede obtener su vacuna sin salir de su automóvil.
 • ¿No quiere manejar? Hay un centro de vacunación para peatones cerca del Centro de Transporte Público de la Universidad.
 • Hay intérpretes de Lenguaje Americano de Señas y multilingües en el sitio de vacunas.
 • El sitio es accesible y sirve una variedad de necesidades.
 • Hay sillas de ruedas para los residentes discapacitados.
 • También los residentes que usan los servicios de paratránsito Access LA pueden recibir sus vacunas a bordo del vehÍculo.  Debe hacer una cita con anticipación. Usted puede inscribirse en línea en MyTurn.ca.gov. O llame al 1-833-422-4255 y marcar el 2 para español.

  CHINESE
  保護自己免受COVID-19感染:
  登記免費疫苗接種
  Cal State LA的校園中心,每天為6,000多人接種疫苗。

 • 這裡有得來速服務。 您無需離開汽車就能夠接種疫苗。
 • 不想開車嗎?在大學公共交通中心附近有一個行人接種中心。
 • 現場提供美國手語和多種語言的翻譯員。
 • 場地便利,且可滿足各種需求。
 • 提供輪椅幫助行動不便人士。
 • 使用Access LA輔助運輸服務的居民可以在車上接種疫苗。

您需要在到達之前預約時間。 您可以在MyTurn.Ca.Gov在線登記。 或致電1-833-422-4255

TAGALOG

Protektahan ang iyong sarili mula sa COVID-19:

Magpatala para sa isang libreng pagbabakuna

 

 

 Ang sentro sa kampus ng Cal State LA ay nagbabakuna ng mahigit sa 6,000 mga tao araw-araw.

 • Mayroong serbisyong drive-thru. Maaari kang magpabakuna na hindi bumababa mula sa iyong sasakyan.
 • Ayaw na magmaneho? Mayroon isang sentro ng pagpapabakuna para sa mga taong naglalakad na malapit sa pampublikong sentro ng sakayan ng unibersidad.
 • Ang Senyas na Wika ng Amerika at mga tagapagsalin sa iba’t- ibang wika ay nasa lugar.
 • Ang lugar ay mapupuntahan at tumatanggap ng iba’t-ibang mga  pangangailangan.
 • Ang mga wheelchair ay magagamit para sa pagtulong sa pagkilos.
 • Ang mga residente na gumagamit ng serbisyo ng Access LA paratransit ay makatatanggap ng bakuna sa looban ng sasakyan. Kailangan mong gumawa ng isang appointment bago ka dumating. Magparehistro ka online sa MyTurn.Ca.Gov. O tumawag sa 1833-422-4255.

  KOREAN
  COVID-19으로부터 자신을 보호하십시오:
  무료 백신 접종을 신청하십시오
  Cal State LA 캠퍼스의 센터는 하루에 6,000명 이상의 사람들에게 백신 접종을하고 있습니다. 비스가 있습니다. 차를 떠나지 않고도 주사를 맞을 있습니다.

 • 운전하고 싶지 않습니까? 대학의 대중 교통 센터 근처에 보행자 예방 접종 센터가 있습니다.
 • 미국 수화 및 다국어 통역사가 현장에 있습니다.
 • 현장은 접근성이 용이하며 다양한 요구 사항을 수용합니다.
 • 이동 지원을 위해 휠체어를 이용할 수 있습니다.
 • Access LA 보조 교통 서비스를 이용하는 거주자는 차량 내에서 백신 접종을 받을 수 있습니다.  도착하기 전에 예약을 해야합니다. MyTurn.Ca.Gov에서 온라인으로 등록 있습니다. 또는 1-833-422-4255 전화하십시오.

  VIETNAMESE
  Bảo vệ quý vị khỏi COVID-19:
  Đăng ký tiêm chủng miễn phí

Trung tâm trong khuôn viên của Cal State LA đang tiêm chủng cho hơn 6,000 người mỗi ngày.

 • Có dịch vụ cho người lái xe đến.  Quý vị có thể chích ngừa mà không cần ra khỏi xe.
 • Không muốn lái xe?  Có một trung tâm tiêm chủng dành cho người đi bộ gần trung tâm giao thông công cộng của trường đại học.
 • Dịch vụ thông dịch trợ giúp cho Ngôn ngữ Ký hiệu và đa ngôn ngữ đều có mặt tại chỗ.
 • Trang web có thể truy cập và đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau.
 • Có sẵn xe lăn để hỗ trợ cho việc di chuyển.
 • Những cư dân sử dụng dịch vụ vận chuyển người khuyết tật Tiếp cận LA có thể tiêm vắc xin trên xe.

Quý vị cần làm hẹn trước khi đến.  Quý vị có thể đăng ký trực tuyến tại MyTurn.Ca.Gov.  Hoặc gọi 1-833-422-4255.